Reklamacje i zwroty

 

 §5. Prawo Odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §5 pkt.10

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, który jest do pobrania > tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, np. przez napisanie oświadczenia o odstąpieniu i odesłaniu go na adres sklepu: sklep@domkowa4.pl

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (najtańszy oferowany przez Sprzedającego), a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Dotyczy to również odstąpienia częściowego od zakupionych rzeczy, tzn. koszty dostawy zwracane są wyłącznie w przypadku zwrotu zamówienia w całości (wszystkich pozycji na paragonie/fakturze).

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 §6. Reklamacje

 

 1) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

2) Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną na adres  sklep@domkowa4.pl  w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zamówienia. W tytule maila należy wpisać  „reklamacja” i podać numer zamówienia.

3)  Jeżeli to możliwe, prosimy o zrobienie zdjęcia przedstawiającego wadę produktu. W większości wypadków już na jego podstawie jesteśmy w stanie rozpatrzyć reklamację, co pozwala uniknąć zbędnych kosztów wysyłki.

4) Sklep Internetowy domkowa4.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5) Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na wypełnionym druku reklamacyjnym.- do pobrania PDF>tutaj; do pobrania Word>tutaj. Warunkiem koniecznym, aby Sklep internetowy domkowa4.pl rozpatrzył reklamację jest odesłanie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i wypełnionym drukiem reklamacyjnym.

6) Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres:

Lendo, Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin z dopiskiem „reklamacja”

7) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep Internetowy domkowa4.pl naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

8) Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

9) Reklamacji podlegają:

  • a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
  • b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera, w szczególności gdy są widoczne uszkodzenia opakowania. Należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki!)  Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
  • c) Towary niezgodne z zamówieniem.

10) Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego użytkowania produktu.

11) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca mu również koszty poniesione przy odesłania reklamowanego towaru.

12) W przypadku wymiany pełnowartościowego towaru na inny koszty przesyłek pozostają po stronie Zamawiającego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl